Hoe gaat mediation in het kort in zijn werk

Het mediation traject bestaat uit een aantal gesprekken waarin partijen onder begeleiding van de mediator met elkaar in gesprek gaan over de ontstane conflictsituatie. Het aantal gesprekken zal per situatie verschillen. Ieder gesprek zal tussen de 60 – 90 minuten duren.

Tijdens het eerste gesprek worden de volgende zaken met jullie worden besproken:

  • De mediationovereenkomst: waarin in hoofdlijn omschreven staat dat mediation op basis van vrijwilligheid is, er van belanghebbenden/partijen een inspanningsverplichting wordt gevraagd, er van alle partijen mede de mediator geheimhouding wordt verwacht, wat de kosten zijn en hoe deze kosten worden verdeelt en de rol van de mediator (neutraal, onpartijdig, vertrouwelijk en onafhankelijk)
  • Uitleg van de spelregels
  • Uitleg van het mediationproces
  • Kennismaking mediator met partijen
  • Partijen vertellen beiden afzonderlijk welke kwestie volgens hem of haar tussen beiden speelt
  • De mediator vraagt aan beide partijen afzonderlijk wat men wil bereiken middels het mediation traject.

Wanneer alle partijen na bespreken van bovenstaande besluiten door te gaan met het mediation traject, zal de mediator jullie in de verdere gesprekken begeleiden met het inzichtelijk en bespreekbaar maken van alle belangen die er spelen en daarnaast wanneer jullie in de toekomst verder willen samenwerken, zorgen dat de onderlinge communicatie wordt hersteld.

Zodra helder is welke belangen er spelen, wordt er door partijen samen stapsgewijs gezocht naar haalbare oplossingen waar zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met ieders belangen en wensen. De mediator zal jullie daarbij stimuleren in het bedenken van zoveel mogelijk alternatieven/oplossingen. De gevonden oplossingen worden getoetst op haalbaarheid en waar nodig wordt er een deskundige ingeschakeld.

Zodra alle oplossingen en afspraken helder en haalbaar zijn bevonden, worden deze vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Door vastlegging zijn deze afspraken bindend en dienen te worden nagekomen. Mocht een van de partijen zich daar niet aanhouden dan kan de andere partij alsnog een juridische procedure opstarten.